Monday, May 16, 2016

اينزومنيا

در سرم يكجور غوغايي است
از جنس خاك هاي برافتاشته از بهترين بادهاي از بهترين امده
.
.
به چه حًُسني
به انسانيت

و امام خواب آلودگي خودش قرص خواب بالا مي آورد

Saturday, March 19, 2016

يك

نقطه اي كه در آن چيزي به نام هنر جايي براي سرگرمي- به عنوان پديده اي جديد و نو - نباشد، نقطه پاياني براي هنر به تعريف امروز است.

تمرين شماره يك:
روزانه به مدت١٠ دقيقه به اندام كسي در اطرافتان نگاه كنيد

Wednesday, March 9, 2016
    
دیده شود یا تبدیل به فیلم شود؟

دلیل فیلم شدن چیست؟
ثبت لحظه؟
حفظ ماجرا؟
داستان؟


    داستان ، مستلزم تکرار ماجرا نیست
Wednesday, February 24, 2016

یار


بادی که در شهر می  وزد
یادی که در شهر می ماند

شهری که یاد را با باد می آورد
شهری که یاد را با باد می برد

یادی که با باد 
بادی که با یاد

شهری که با یاد
 یا

یاد شهری که با باد 

یادت را

یا

یارت را

با 
باد

می برد.